KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 1 - Malaysian Ghost Research

3m ago
11 Views
0 Downloads
1.47 MB
64 Pages
Transcription

Title Pag eKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAKURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAHBahasa ArabDokumen Standard Kurikulum Dan PentaksiranTingkatan 1Terbitan TerhadKementerian Pendidikan MalaysiaBahagian Pembangunan KurikulumMei 2015

Terbitan 2015 Kementerian Pendidikan MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apajuga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapatkebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGANRukun NegaravFalsafah Pendidikan KebangsaanviKata PengantarviiPendahuluan1Matlamat2Objektif2Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah3Fokus4Kemahiran Abad Ke-215Kemahiran Berfikir Aras Tinggi6Strategi Pengajaran dan Pembelajaran7Elemen Merentas Kurikulum9Pentaksiran11Organisasi Kandungan13Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi15Domain dan Situasi38Templat Ayat42Panel Penggubal45

RUKUN NEGARABAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;Memelihara satu cara hidup demokratik;Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negaraakan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisikebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sainsdan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usahakami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:KEPERCAYAAN KEPADA TUHANKESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARAKELUHURAN PERLEMBAGAANKEDAULATAN UNDANG-UNDANGKESOPANAN DAN KESUSILAANv

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkanpotensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbangdan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dankepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysiayang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab danberkeupayaan mencapaikesejahteraan diriserta memberikan sumbangan terhadapkeharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara”Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)vi

KATA PENGANTARKurikulumStandardyangDSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjangdilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2017 akanKerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran danmenggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)nilai serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21yang mula dilaksanakan pada tahun 1989. KSSM digubal bagidan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduanmemenuhitersebut dilakukan untuk melahirkan insan seimbang hPelanPembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 agarharmonisdarisegiintelek,rohani,emosidankualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah menengahsebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.jasmanisetanding dengan standard antarabangsa. Kurikulum berasaskanBagistandard yang menjadi amalan antarabangsa telah danpembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBATStandarddengan memberiKurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk semua mata pelajaranyangmenjayakanfokus kepada pendekatan PembelajaranBerasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek, supayaStandardmurid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abadPembelajaran dan Standard Pentaksiran.ke-21.Usaha memasukkan Standard Pentaksiran di dalam dokumenKementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggikurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak rgaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yangPendidikanterlibat dalam penggubalan KSSM. Semoga pelaksanaan KSSMKebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusanakanuntuk mengenalpasti tahap penguasaannya dalam sesuatu matamencapaihasratdanmatlamatKebangsaan.pelajaran, serta membolehkan guru membuat tindakan susulanbagi mempertingkatkan pencapaian murid.Dr. SARIAH BINTI ABD. JALILPengarahBahagian Pembangunan KurikulumviiSistemPendidikan

viii

KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 1PENDAHULUANKurikulum Bahasa Arab di peringkat sekolah menengah mulaDokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Bahasadiperkenalkan secara rasmi oleh Kementerian Pendidikan padaArab ini merupakan sumber rujukan kepada guru dalamtahun 1977. Apabila Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengahmelaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Penetapan objektif(KBSM) dilaksanakan, kurikulum Bahasa Arab turut digubalyangsemula selaras dengan keperluan pada ketika itu. Seterusnya,pembelajaran hendaklah selari dengan Standard Kandungan danpelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM)Standard Pembelajaran yang ditetapkan. Standard Prestasi pulamulai tahun 2017, menuntut Bahagian Pembangunan Kurikulummembantu guru untuk menentukan tahap pencapaian murid(BPK) menggubal kurikulum Bahasa Arab yang merupakandalam sesuatu kemahiran berbahasa.kesinambungan daripada Kurikulum Standard Sekolah Rendah(KSSR) dengan mengambil kira keperluan generasi baru sertasesuai dengan keperluan abad ke-21.Kurikulum standard Bahasa Arab sekolah menengah ikanMalaysia (PPPM) 2013-2025 yang menggalakkan setiap muridmempelajari bahasa tambahan, sehingga mampu berinteraksidengan bebas (independent proficiency). ِApa yang dihasratkandalamPPPM inibertepatandenganketetapanCommonEuropean Framework of Reference For Language (CEFR) yangmensasarkan kebolehan seseorang berinteraksi dalam dan

KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 1MATLAMATOBJEKTIFKurikulum standard Bahasa Arab di peringkat sekolah menengahMurid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Kurikulumbermatlamat memperkukuhkan kemahiran berbahasa murid agarstandardkemampuan mereka dalam interaksi sosial dan akses kepadaberkeupayaan untuk:pengetahuan dapat dipertingkatkan serta dapat membentukBahasaArabperingkatmenengahrendah1. Mendengar perkataan, rangkai kata, ayat dan perenggansahsiah diri melalui pengamalan nilai-nilai murni.berkisar perkara lazim baginya, memahami serta dapatmemberi respons yang betul;2. Bertutur dalam pelbagai konteks yang lazim baginyadengan sebutan yang fasih dan penggunaan perkataan,rangkai kata, ayat serta perenggan yang betul;3. Membaca pelbagai bahan yang ringkas dan mudahberkaitan perkara lazim baginya, memahami serta dapatmemberi respons yang betul;4. kaibaginyakata,melaluiayatdanperenggan yang betul;5. Mengaplikasikan sistembahasa yang betul dalampertuturan, pembacaan dan penulisan.2

KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 1KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH nalain dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif.berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian, SikapKesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan yangdan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; Perkembangan Fizikalmenghayatidan Estetika; serta Sains dan Teknologi. Enam tunjang tersebutberpengetahuan, berketerampilan, berpemikiran kritis dan kreatifmerupakan domain utama yang menyokong antara satu samaserta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam Rajah 1.nilai-nilaiRajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah3murniberteraskankeagamaan,

KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 1FOKUSJadual 1: Tahap Rujukan Am Bahasa Arab KSSMTingkatan 1 - 3Tingkatan 4 - 5Boleh memahami idea utamadalam teks yang mudahberkaitan perkara yang lazimbaginya.Boleh memahami idea utamadalam teks yang kompleksberkaitan perkara yang konkritdan abstrak.Boleh menangani pelbagaisituasi yang mungkin timbulsemasaberadadalamlingkungan kawasan di manabahasa Arab dituturkan.Bolehberinteraksidenganlancar dan spontan di manainteraksi dengan penutur jatidapat berlaku secara biasa(natural) dan santai tanpamemberitekanankepadamana-mana pihak.Kurikulum standard Bahasa Arab sekolah menengah dibinadengan memberi fokus kepada kemahiran mendengar, bertutur,membaca dan menulis yang merentasi domain serta situasi yangdigariskan dalam CEFR; merangkumi domain personal, sosial,pekerjaan dan pendidikan.Melalui proses tersebut berlaku pemerolehan dan penguasaankosa kata. Manakala aspek tatabahasa diajar secara implisit iaitulebih menekankan aspek aplikasi dalam pertuturan, pembacaandan penulisan.Boleh menghasilkan teks yang Boleh menghasilkan teks yangringkas dan mudah berkaitan jelas dan kompleks berkaitandiri dan perkara yang lazim pelbagai topik.baginya.Pada peringkat sekolah menengah, murid sepatutnya beradapada tahapindependentuseryang mampu menyatakanpandangan dan berinteraksi secara bebas dalam wacana sosial.Bolehmendeskripsipengalaman, impian, cita-citadan peristiwa serta bolehmemberialasandanpenjelasan secara ringkaskepadapendapatdancadangan yang diutarakan.Perincian tahap tersebut adalah seperti Jadual 1.4Boleh menjelaskan pendiriandalam sesuatu isu denganmenerangkan kebaikan dankeburukanbagipelbagaialternatif.

KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 1KEMAHIRAN ABAD KE-21Satu daripada hasrat KSSM adalah untuk melahirkan murid yangmempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokuskepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjayaPemikiryang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Ke-21bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciriyang dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual 2supaya berupaya bersaing di peringkat global. dalamkurikulum Bahasa Arab menyumbang kepada pemerolehanKemahiran Abad Ke-21 dalam kalangan murid.KerjaSepasukanJadual 2: Profil MuridProfil MuridPeneranganBerdaya TahanMereka mampu menghadapi dan mengatasikesukaran, mengatasi cabaran dengankebijaksanaan, keyakinan, toleransi danempati.MahirBerkomunikasiMereka menyuarakan dan meluahkanfikiran, idea dan maklumat dengan yakin aimediadanteknologi.BersifatIngin Tahu5Mereka berfikir secara kritikal, kreatif daninovatif; mampu untuk menangani masalahyang kompleks dan membuat keputusanyang beretika. Mereka berfikir tentangpembelajaran dan diri mereka sebagaipelajar. Mereka menjana soalan dan bersifatterbuka kepada perspektif, nilai dan tradisiindividu dan masyarakat lain. Merekaberkeyakinan dan kreatif dalam menanganibidang pembelajaran yang baru.Mereka boleh bekerjasama secara berkesandan harmoni dengan orang lain. Merekamenggalas tanggungjawab bersama sertamenghormati dan menghargai sumbanganyang diberikan oleh setiap ahli pasukan.Merekamemperolehkemahiraninterpersonal melalui aktiviti kolaboratif, danini menjadikan mereka pemimpin dan ahlipasukan yang lebih baik.Mereka membangunkan rasa ingin tahusemula jadi untuk meneroka strategi danidea baru. Mereka mempelajari kemahiranyang diperlukan untuk menjalankan inkuiridan penyelidikan, serta menunjukkan sifatberdikari dalam pembelajaran. Merekamenikmatipengalamanpembelajaransepanjang hayat secara berterusan.

KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 1BerprinsipKEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGIMereka berintegriti dan jujur, kesamarataan,adil dan menghormati maruah b atas tindakan, akibattindakan serta keputusan mereka.Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalamkurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkannyadalam pengajaran dan pembelajaran bagi merangsang pemikiranberstruktur dan berfokus dalam kalangan murid. reka mendapatkan pengetahuan danmembentuk pemahaman yang luas danseimbang merentasi pelbagai disiplinpengetahuan.Merekamenerokapengetahuan dengan cekap dan berkesandalam konteks isu tempatan dan global.Mereka memahami isu-isu etika / undangundang berkaitan maklumat yang diperoleh.KBAT adalah berfokus kepada empat tahap pemikiran sepertiJadual 3.Jadual 3: Tahap Pemikiran Dalam KBATMereka menunjukkan empati, belas kasihandan rasa hormat terhadap keperluan danperasaan orang lain. Mereka komited untukberkhidmatkepadamasyarakatdanmemastikan kelestarian alam sekitar.Tahap PemikiranPeneranganMengaplikasiMenggunakan pengetahuan, kemahirandan nilai dalam situasi berlainan untukmelaksanakan sesuatu agian kecil untuk memahami denganlebih mendalam serta hubung kait antarabahagian berkenaan.MenilaiMembuat pertimbangan dan keputusanmenggunakan pengetahuan, pengalaman,kemahiran dan nilai serta memberijustifikasi.MenciptaMenghasilkan idea atau produk ataukaedah yang kreatif dan inovatif.Mereka mempamerkan kasih sayang,sokongan dan rasa hormat terhadap negara.6

KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 1KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktivitikemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagiberbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalahmenyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dandan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikirberupaya mencipta sesuatu.seperti peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan arastinggi untuk menggalakkan murid berfikir.KBAT merangkumi kemahiran berfikir kritis, kreatif dan menaakuldan strategi berfikir.Kemahiran Berfikir KritisKebolehan untuk menilai sesuatu idea secara logik dan rasionaluntuk membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakanalasan dan bukti yang munasabah.STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANKemahiran Berfikir KreatifPenggunaan pelbagai strategi pembelajaran dan pengajaranKemampuan untuk menghasilkan atau mencipt