LUNSOD NG SAN DIEGO Alkalde FLOYD MORROW

3m ago
19 Views
0 Downloads
863.04 KB
25 Pages
Transcription

LUNSOD NG SAN DIEGOAlkaldeFLOYD MORROWNegosyante,Dating Miyembro ng Konseho, AbugadoNoong nakaraang tatlumpung taon, pagkatapos maglingkod bilang isang Kinatawang Abugado ng Lunsod; ako ay ibinoto ng 12 taon ngmga residente ng ika-5 Distrito. Ang aking trabaho na paggawa sa San Diego bilang isa sa pinakamagandang lunsod ng America ay kinilalaat pinarangalan. Ngayon, pagkatapos ng 25 taon ng maling pamamahala, maling mga pangunahing tuon, pagsasawalang bahala, atkabulukan, ang pinakamagaling ay hindi na umuukol! Kapag naiboto, ang aking layunin ay ang pagpapalit, pagpapaayos, at pagbabalik!Magkasamang nagtutulungan, gagawin natin ang San Diego na ligtas, abot-kaya, luntian, at mayaman!Floyd Morrow, www.morrowformayor.com (salamat po) U.S.M.C. Beterano ng Korea, Mga Antas ng Negosyo & Batas, Unibersidad ng Texas Kasal ng 54 taon kay Marlene Petersen, 3 matatandang anak at 4 mga apo nagtatag sa Pondong Tiwalang Pangkapaligiran, tumustos sa isang 1% na pagtaas ng bayad ng prangkisya ng S.D.G.E., na ngayonay nakalikom na ng higit sa 500,000,000.00. nagkatha sa batas ng mga limitadong kontribusyon ng pangangampanya na kung alin ay naging kauna-unahan at inilalarawanbilang ang pinakamahigpit sa bansa. nagsikap ng matagal sa pagpapatayo ng mga parke; Mission Bay, Mission Trails, Tecolote Canyon, Wild Animal Park, & libu-libongmga hektarya ng bukas na espasyo.Mga panghabambuhay na kahiligan: KAPAYAPAAN, KATARUNGAN, at ABOT-KAYANG PAGPAPABAHAY: noong mga 1970 Tagapangulo;Kampanya ng Pagpatigil sa mga Nuclear na Armas; Tagapangulo ng Samahan ng Kapayapaan & Katarungan.Kasalukuyang, Tagapangulo ng Kapayapaan, Rotarya ng Mission Valley; Lupon, Mga Parke ng Kapayapaan ng Gilid Pasipiko; Lupon ngTagapagpaganap, Kapisanan ng Nagkaisang mga Bansa ng S.D.CS-09L0-1F

LUNSOD NG SAN DIEGOAlkaldeJAMES B. HARTAng paghahanda para sa pag-init ng daigdig, at isang kinabukasan ng nagtataasang halaga ng gasolina at maaring mga kakulangan aymalubhang usapin. Sa mahirap na panahong ito ang isang pagsulong tungo sa pagtatama ng sukat ng populasyong pangrehiyon na maynapapanatiling mga pinagkukunan ay kailangang gawin.Dapat tayong magkaroon ng etika at kagitingan na magsakripisyo kung saan nararapat para sa kabutihan ng mga henerasyongpanghinaharap at mas mahalaga ang inang lupa at ang lahat ng samut-saring mga buhay dito.Maari tayong magpatuloy na magpalaki ng utang at populasyon at pasiglahin ang ating mga tagapagpahiwatig ng ekonomiya sa masmabilis na paraan. Ngunit tayo ay matulin na umuubos sa mga pinagkukunang yaman sa simula ng mga digmaan.Sa halip maari nating piliing pasiglahin ang ating ekonomiya sa isang hakbang na magtatagal panghabambuhay. Isang mapapanatilinghakbang tungo sa kapayapaan at kapakanan ng planeta.Aking iminumungkahi na magkasundo tayong pumasok ng apat na araw sa isang linggo para makatipid sa gasolina sa lalong madalingpanahon.Mas mabilis na pagsasalin sa enerhiya ng araw.Walang pagpuno ng lupa, muling pagsisiklo sa lahat ng mga naghahalong naidagdag na halagang produktoPaglimita sa paglaki ng populasyon sa lahat ng dako.Para sa mas maraming mga kalutasan ang aking lugar ng web ay www.jimhart.infoCS-09L0-2F

LUNSOD NG SAN DIEGOAlkaldeJERRY SANDERSAlkalde ng San DiegoMinamahal na mga Kapitbahay:Sa gitna ng pinakamalubhang krisis ng pananalapi sa kasaysayan ng ating lunsod, ibinoto ninyo ako bilang alkalde, at ipinangako kongibalik ang ating lunsod sa tamang landas.Ito ang iilan sa mga nagawa: Nagtatag ng Limang-Taon na Plano ng Pananalapi, pinilit ang bulwagang panglunsod na talakayin ang mga matagal nangipinagwalang-bahalang problema. Nagpairal ng mahigpit na mga bagong pagkontrol sa pananalapi. Tinapos ang matagal na naantalang mga pagtutuos ng kuwenta ng badyet. Nag-atas ng isang botong pampubliko para sa mga panghinaharap na pagtaas ng mga benepisyo ng empleyado. Gumagawa ng isang sistema ng pensiyon upang limitahan ang pananagutan ng nagbabayad ng buwis. Inayos ang pamamalakad sa lunsod, nakapag-ipon ng 50 milyon taunan; inalis ang humigit-kumulang 670 mga puwesto. Nagtalaga ng higit sa 100 milyon para sa itinabing pagpapanatili at mga proyekto ng imprastruktura – isang pagtataas ng higitsa 4,000 porsiyento. Nagtuon sa 26 mga tungkulin ng lunsod para sa pag-impok ng pinamahalaang kumpetensiya. Tinaasan ang pagpopondo sa mga kasangkapan ng 60 porsiyento para sa Departamento ng Pagsagip sa Sunog; nagtaas ngsahod para sa mga pulis sa mas maikukumpetensiyang mga antas. Tumulong makakuha ng higit sa 1 bilyon sa mga pondo ng pederal at estado para sa transportasyon, paghahanda saemerhensiya, at mga proyektong pangkapaligiran. Nagtatag ng isang maayos sa pananalaping talaorasan ng pagbabayad ng buwis, pagkatapos na mabigo ang mga paglilitis sapagbaba ng mga benepisyo ng pensiyon. Nagawa ang lahat ng ito na hindi nagtaas ng mga buwis.Hinihiling ko ang inyong boto upang aking matapos ang trabaho at bigyan kayo ng isang gobyerno ng lunsod na muli 0-3F

LUNSOD NG SAN DIEGOAlkaldeSTEVE FRANCISNegosyanteAng ating Lunsod ay nangangailangan ng isang matapang, malayang Alkalde na magpapasulong sa mga pinakamagagaling na kaisipan atmga katangiang pinahahalagahan ng lahat ng mga Taga-San Diego.Babawiin ko ang Bulwagang Panglunsod mula sa mga malalaking tagapagpaunlad at mga espesyal na interes.Panahon na para magbago. Kailangan ng San Diego ang isang pinuno na sa wakas ay magpapauna sa mga tao muna.Bilang Alkalde, aking: Tatapusin ang krisis ng badyetPaiiralin ang isang Plano ng Pagprotekta ng Nagbabayad ng BuwisTatanggap ng 1 bawat taon na sahodHindi tatanggapin ang mga kontribusyon mula sa mga espesyal na interesItatatag ang bukas na gobyerno at reporma ng etikaPoprotektahan ang mga nagbabayad ng buwis ng pensiyon & repormang piskalUunahin ang pagpopondo para sa pagprotekta sa Pulis & SunogAayusin ang mga parke at baku-bako sa daanIsusulong ang San Diego bilang isang nangunguna sa pagprotekta ng kapaligiranIpagtatanggol ang mga kapitbahayan mula sa malalaking mga tagapagpaunladPalalakasin ang ating lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng mga matataas na uring trabahoAko ay nagtatag ng isang kompanyang tumatao ng mga narse kasama ng aking maybahay, nagbigay ng daang-libong mga trabaho para samga narse sa buong bansa. Bilang Tagapangulo ng Father Joe’s Villages, alam ko ang mga pangangailangan ng mga hindi napaglilingkuransa ating komunidad. Ako ay magsisikap ng husto para maibalik ang ating uri ng buhay at gumawa ng kaibahan.Kasama ng inyong boto, ako ay magiging isang malayang pinuno para sa bawat Taga-San Diego.Steve Francis para AlkaldeIsang Malayang Alkalde Para sa Pagbabagowww.SteveforMayor.com(858) 320-7504CS-09L0-4F

LUNSOD NG SAN DIEGOAlkaldeERIC BIDWELLEmpresaryoAko ay isang katutubong Taga San Diego at nagtatalaga sa aking buhay sa paggawa sa daigdig na masmagandang lugar para sa lahat.Nais kong maging isang alkalde upang mapasigla at maanyaya ang publiko ng San Diego paramapasakanila ang pagkontrol sa ating komunidad sa pamamagitan ng demokrasya sa halip napahintulutan ang pagkontrol ng espesyal na mga naglolobing interes, at para magtatag ng isanggobyernong lunsod na tunay na kumakatawan sa lahat ng kanyang mga mamamayan.Nais kong dalasan ang paggamit ng pampublikong transito, palawakin ang mga daananng bisikleta, pasiglahin ang pagsasama sa sasakyan, at bawasan ang pagigingumaasa sa mga nag-iisang pasaherong sasakyan.Nais kong gumawa ng isang pang-emerhensiyang website na mag-uugnay samga pagpapagod at maging isang sentralisadong lugar para mapagkunanng impormasyon upang gawin ang ating lunsod na masinop na tumugonsa mga sunog, mga lindol, o iba pang mga sakuna.Nais kong magsikap upang mabawasan ang paggamit ng tubig,muling isiklo ang maruming tubig,at gumawa ng isang ligtasat napapanatiling pinagkukunan ng tubig.Nais kong ayusin ang mga baku-bakong daan, mgalinya ng tubig, at ayusin at panatilihin angpangkalahatang pampublikong imprastrukturanatin.Nais kong makipagtulungan sa publikoupang gumawa ng isang masmagandang kinabukasan para saating lahat!www.RevolutionaryMayor.comCS-09L0-5F

LUNSOD NG SAN DIEGOAbugado ng LunsodAMY J. LEPINETagapagtaguyod ng Namimili, Tagapaglitis SibilKARANASAN Tagapagtaguyod ng Namimili: naglitis ng inuring aksiyon para sa pagsasauli sa mga may-ari ng tahanan Dating Kinatawang Abugado ng Lunsod, Miyembro ng Puwersang Tama ng Pensiyon Aktibista ng Komunidad: nagpatakbo ng klinikang pambatas para sa mga biktima ng karahasang pangtahanan May-ari ng Maliit na Negosyo at namamahala: gumawa ng mga trabaho, magbigay-kontribusyon sa ekonomiyaEDUKASYON Doktor ng Batas, Pakanlurang Paaralan ng Batas ng California, nagtapos na cum laude Batsilyer ng Sining, Peryodismo. Unibersidad ng Estado ng San Diego, menor Latino AmerikanoMAGSAGAWA NG TAMANG KALAYAANAng mga taga-San Diego ay karapat-dapat sa isang Abugado ng Lunsod na magiging malaya, hindi lamang sa kanyang paghukom kaugnayng mga gawaing makabatas at pamamaraan, subalit gayundin sa hindi tamang impluwensiya at kasalungatan ng interes. Ako ay magigingtunay na malaya. Poprotektahan ko ang mga Opisyal ng Lunsod sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang, napapanahong pagpapayongmakabatas.MAGTIPID NG MGA DOLYAR NG BUWISPipigilin ko ang pagkawala ng kita ng buwis sa pamamagitan ng pagkilala sa mga lugar kung saan magkakautang ang Lunsod. Pipigilin ko rinang maling paggamit ng nakalaang pera na magreresulta sa paglilitis at pananagutan.PASIGLAHIN ANG PAGSALI AT PAGTUTULUNGANAng tunay na kulang sa atin ay hindi ang mga pinagkukunan, kundi pangangarap at pagtutulungan. Aking pasisiglahin ang mapanlikhangpag-iisip at paglutas ng problema. Aking pag-iigihin ang bukas na pag-uusap sa pagitan ng lahat ng mga partido, ng mga Tao, at ngBulwagang Panglunsod.www.lepineforcityattorney.com(619) 231-1337CS-09L0-6F

LUNSOD NG SAN DIEGOAbugado ng LunsodSCOTT PETERSPresidente ng Konseho ng LunsodDating Komisyonado ng Dalampasigan15 Taon bilang Abugadong PangkapaligiranKaranasan sa Pamamahala ng Mahirap na PaglilitisKasal, Dalawang AnakBilang unang Presidente ng Konseho ng Lunsod sa ilalim ng ating bagong repormang gobyerno ako ay tumutulong magbalik sa kawastuhangpiskal sa San Diego.PAGBABALIK SA TIWALAAking nakamit ang pagtangkilik ng mga guro, tagapagtaguyod ng kapaligiran, mga pinuno ng maliit at malaking negosyo at mga pinuno ngkomunidad dahil aking naipamalas ang kakayahang gumawa ng pagbabago sa pinakamahalagang mga usapin – pagbabalik ng disiplinangpiskal, paggawa ng matataas na sahod na trabaho, pagprotekta sa ating mga kapitbahayan at pagsanggalang sa ating uri ng buhay. Ang mgaBumbero ng San Diego at sina Senador Christine Kehoe at Dede Alpert ay malakas na tumatangkilik sa aking kampanya.PAGBABALIK SA KARANGALANKailangan natin ang isang napatunayang tagapamahalang magdadala ng dangal at propesyonalismo sa opisina ng Abugado ng Lunsod. Akingtitiyakin na paglilingkuran ng opisinang ito ang inyong mga interes – hindi ang mga interes pampulitika.PAGPROTEKTA SA MGA KOMUNIDADAng isang pinamahalaang propesyonal na opisina ay makakagawa ng mas magaling na trabaho ng pagsanggalang sa ating pamilya sapamamagitan ng pagpilit sa mga nagpaparumi na linisin ang ating kapaligiran at masipag na protektahan ang mga kapitbahayan, matatanda,kababaihan at lahat ng mga namimili laban sa pandaraya at abuso.IBALIK ANG PROPESYONALISMO AT DANGALAko ay nagpabalik sa tamang pamamahalang piskal sa gobyerno ng lunsod. Kasama ng inyong tulong, dadalhin ko ang propesyonalismo atdangal sa opisina ng Abugado ng Lunsod.MANGYARING SAMAHAN KAMI SA www.PetersforSanDiego.comCS-09L0-7F

LUNSOD NG SAN DIEGOAbugado ng LunsodMIKE AGUIRREAbugado ng Lunsod ng San DiegoPARA SA PAMPUBLIKONG INTERES LAMANG Nais nila KAYONG Magbayad sa 1.2 Bilyon na Kakulangan ng PensiyonSABI NI MIKE HINDI! Ginawan nila ng Mali ang Lunsod na Nagkautang ng 100 Milyon ng INYONG PERA sa isang tagapagpaunladSABI NI MIKE HINDI. BINALIKTAD ITO! Pinayagan Nila ang Mapanganib na Gusaling Sunroad na Pagbantaan ang Kaligtasan ng ATING mga KapitbahayanNAPAHINTO NI MIKE ITO! Inalis Nila ang INYONG Pampublikong Paradahan sa Balboa ParkNAIBALIK NI MIKE ITO! Sila ay Gumawa ng Huwad na mga Pananalaping Pumigil sa ATING Kakayahang Magpalabas ng mga BonoINAYOS NI MIKE ANG GULO SA SEC! Ngayon Nais Nila TAYONG Singilin para Pumarada sa P.B. at La Jolla. Bakit?UPANG BAYARAN ANG MGA PANDARAYA SA PENSIYON!SI MIKE AGUIRRE LAMANG ANG LUMALABAN PARA SA ATIN SA MGA USAPING ITOANG KARERA NI MIKE: Tagapaglitis PederalNagpaganap sa Pagsisiyasat ng Pandaraya sa Pensiyon Tagapayo sa Subkomite ng Senado ng U.S. sa mga ImbestigasyonPinamunuan ang Pagsisiyasat sa Pandaraya sa Pensiyon ng Itinatag na Krimen Naibalik ang 250 Milyon para sa Matatandang Biktima ng Pandaraya & mga SeguroAntas ng Batas U.C. BerkeleyAntas ng Dalubhasa ng Pangangasiwang Pampublliko Paaralan ng Gobyerno JFK ng HarvardSertipikadong Tagasuri ng PandarayaGOBYERNO NINYO ITO . HUWAG ITONG ISAULI!PANATILIHIN ANG REPORMA SA TAMANG LANDAS!MULING IBOTO SI ABUGADO NG LUNSOD MIKE 945CS-09L0-8F

LUNSOD NG SAN DIEGOAbugado ng LunsodBRIAN MAIENSCHEINIsang Talaan ng mga Nagawa:Nagbigay ng pamumuno upang muling magpatayo pagkatapos ng dalawang malalaking sunogTinapos ang Ruta ng Estado 56Pinanatili ang higit sa 11,000 na mga hektarya ng bukas na puwang sa pagpapaunladBumoto para maitatag ang Komisyon ng Etika at Komite ng Bukas na GobyernoItinatag ang Korte ng TinedyerBilang isang abugado ng negosyo mula sa pribadong sektor, nasa akin ang legal na kasaysayang magdala ng isang propesyonal na boses saopisina, at bilang isang miyembro ng konseho ako ay araw-araw nagtrabaho sa mga legal na usapin ng lunsod.Ang aking karanasan sa pagpapatupad ng batas, mga abugado, mga hukom, at ating mga paaralan ay nagbigay sa akin ng kaisipangmagtatag sa Korte ng Tinedyer. Sa pakikipagtulungan sa ating mga estudyante, ang programa ay nagpababa sa krimen ng kabataan atnagpa