NASIONALE PROTOKOL VIR ASSESSERING

3m ago
18 Views
0 Downloads
539.10 KB
46 Pages
Transcription

NASIONALE PROTOKOL VIR ASSESSERINGNasionale Kurrikulumverklaring (NKV)Kurrikulum- enassesseringsbeleidsverklaringNasionale Protokol vir AssesseringGr R-12

NASIONALE PROTOKOL VIR ASSESSERINGGRAAD R-12

Departement van Basiese OnderwysSol Plaatje HuisStrubenstraat 222Privaatsak X895Pretoria 0001Suid-AfrikaTel: 27 12 357-3000Faks: 27 12 323-6601PleinstraatPrivaatsak X9023Kaapstad 8000Suid-AfrikaTel: 27 21 465-1701Faks: 27 21 ong.doe.gov.za 2012 Departement van Basiese Onderwys

VOORWOORD VAN DIE MINISTERDie nasionale kurrikulum is die hoogtepunt van ons poging oor ֹ’n tydperk van 17jaar om die apartheidskurrikulum wat ons geërf het, te hervorm. Sedert die aanvangvan demokrasie het ons gepoog om die kurrikum op die waardes deur die Grondwet(Wet No. 108 van 1998) geΪnspireer, te skoei. Die Aanhef van die Grondwet verklaardie doelstellings van die Grondwet soos volg: Die verdeeldheid van die verlede te heel en ’n samelewing gegrond opdemokratiese waardes, maatskaplike geregtigheid en basiese menseregte teskep; Die lewensgehalte van alle burgers te verhoog en die potensiaal van elkemens te onsluit; Die grondslag te lê vir ’n demokratiese en oop samelewing waarin regeringgebaseer is op die wil van die bevolking en elke burger gelyk deur die regbeskerm word; en’n Verenigde demokratiese Suid-Afrika te bou wat sy regmatige plek as soewereine staat in die gemeenskapvan nasies inneem.Onderwys en die kurrikulum het ’n belangrike rol om in die verwesenliking van hierdie doelstellings te vervul.Uitkomsgebaseerde onderwys, wat in 1997 ingestel is, was ’n poging om die verdeeldheid van die verlede te heel,maar die ondervinding van implementering het as aansporing vir ’n kurrikulumvernuwing in 2000 gedien. Dit hettot die eerste kurrikulumvernuwing, naamlik die Hersiene Nasionale Kurrikulumverklaring (2002) en die NasionaleKurrikulumverklaring Graad 10—12 (2002), gelei.Deurlopende implementeringsuitdagings het tot ‘n volgende kurrikulumvernuwing in 2009 gelei, naamlik diehersiening van die Hersiene Nasionale Kurrikulumverklaring (2002) en die Nasionale Kurrikulumverklaring Graad10—12 (2002) wat tot die ontwikkeling van hierdie dokument gelei het.Sedert 2012 is die twee onderskeie nasionale kurrikulumverklarings, naamlik diè vir Graad R—9 en Graad 10—12in ’n enkele dokument, wat voortaan slegs as die Nasionale Kurrikulumverklaring Graad R—12, bekend sal staan,gealmalgameer. Hoewel die Nasionale Kurrikulumverklaring Graad R—12 sy vertrekpunt in die vorige kurrikulumvind, het daar wel vernuwing ingetree wat ten doel het om groter duidelikheid oor dit wat op ’n kwartaal-tot-kwartaalgrondslag onderrig en geleer moet word, te verskaf.Die Nasionale Kurrikulumverklaring Graad R—12 is ’n beleidsverklaring met betrekking tot onderrig en leer in SuidAfrikaanse skole en is in die volgende dokumente vervat:(a)Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklarings vir alle vakke in hierdie dokument opgeneem;(b)Nasionale beleid met betrekking tot die program-en bevorderingsvereistes van die NasionaleKurrikulumverklaring Graad R—12; en(c)Nasionale Protokol vir Assessering Graad R—12.MEV ANGIE MOTSHEKGA, LPMINISTER VAN BASIESE ONDERWYSiii

iv

INHOUDAFKORTINGS EN AKRONIEME.viiDEFINISIES.viiiHOOFSTUK 1: BEKENDSTELLING VAN DIE ASSESSERING VAN DIE NASIONALEKURRIKULUMVERKLARING GRAAD R-12. 11.DOEL VAN DIE DOKUMENT. 12.AANVULLENDE BELEIDSDOKUMENTE. 1HOOFSTUK 2: ASSESSERING VAN DIE NASIONALE KURRIKULUMVERKLARING GRAAD R-12. 33.DIE BELANGRIKHEID VAN ASSESSERING. 34.TIPES ASSESSERING. 3HOOFSTUK 3: FORMELE ASSESSERING VAN DIE NASIONALE KURRIKULUMVERKLARINGGRAAD R-12. 55.DIE SAMESTELLING VAN FORMELE ASSESSERING. 56.SKOOLGEBASEERDE ASSESSERING. 57.PRAKTIESE ASSESSERINGSTAKE. 68.SAMESTELLING VAN DIE SKOOLGEBASEERDE ASSESSERING EN PRAKTIESEASSESSERINGSPUNT. 6HOOFSTUK 4: FINALE EINDE-VAN-DIE-JAAR-EKSAMEN. 99.VEREISTES VIR GRAAD 10 EN 11 EINDE-VAN-DIE-JAAR-EKSAMEN. 910.REGISTRASIE VAN ADDISIONELE VAKKE. 911.TAALMEDIUM VAN DIE EKSAMENVRAESTEL. 1012.AFWESIGHEID. 1013.MINIMUM EKSAMENVEREISTES. 1014.ONGERYMDHEDE. 10HOOFSTUK 5: REKORDHOUDING EN RAPPORTERING VAN LEERDERPRESTASIE.1115.REKORDHOUDING. 1116RAPPORTERING. 1117.BEGINSELS VAN REKORDHOUDING EN RAPPORTERING. 1218.REKORDHOUDING EN RAPPORTERING IN GRAAD R-3. 1219.REKORDHOUDING EN RAPPORTERING IN GRAAD 4-6. 1320.REKORDHOUDING EN RAPPORTERING IN GRAAD 7-9. 1321.REKORDHOUDING EN RAPPORTERING IN GRAAD 10-12. 14CAPSvNATIONAL PROTOCOL FOR ASSESSMENT

HOOFSTUK 6: ONDERWYSERLÊERS . 1522.VEREISTES VIR ONDERWYSERLÊERS. 15HOOFSTUK 7: DIE BESTUUR VAN SKOOLASSESSERINGSREKORDS. 1623.ASSESSERINGSREKORDS. 1624PUNTESTATE. 1625.RAPPORTE . 1726.SKEDULES . 18HOOFSTUK 8: BESTUUR VAN SKOOLLEERDERPROFIELE. 2027.LEERDERPROFIEL. 2028.ADMINISTRASIE. 20HOOFSTUK 9: ASSESSERING VAN LEERDERS MET SPESIALE ONDERWYSBEHOEFTES. 2229.ASSESSERING, PROGRESSIE EN ERKENNING VAN VAARDIGHEDE VAN LEERDERS WATLEERHINDERNISSE ERVAAR. 22HOOFSTUK 10: HERROEPING VAN BELEID EN OORGANGSMAATREËLS. 2430.HERROEPING VAN BELEID. 2431.OORGANGSMAATREËLS. 2432.KORT TITEL EN AANVANG. 24BYLAES. 25vi

AKRONIEME EN AFKORTINGSAOOAlgemene Onderwys en OpleidingVOOVerdere Onderwys en OpleidingTVLOTaal van Leer en OnderrigNKVNasionale KurrikulumverklaringNKRNasionale KwalifikasieraamwerkNSSNasionale Senior SertifikaatSAKOSuid-Afrikaanse Kwalifikasie-owerheidHTHuistaalEATEerste Addisionele TaalTATTweede Addisionele Taalvii

DEFINISIES“aanvullende eksamen” - is die eksamen soos bedoel in paragraaf 38 in die beleidsdokument “Nasionale beleidmet betrekking tot die program -en bevorderingsvereistes van die Nasionale Kurrikulumverklaring Graad R-12”;“assesseringsliggaam” - is ʼn liggaam wat deur Umalusi, die Raad vir Gehalteversekering in Onderwys en Opleidingin ooreenstemming met die kriteria soos bepaal deur die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-owerheid en deur die Ministerbehoudens afdeling17A(6) van die Wet op Gehalteversekering vir Algemene en Verdere Onderwys en Opleiding,2001 (Wet No. 58 van 2001) goedgekeur is, en deur Umalusi geakkrediteer is, insluitende die Department vanBasiese Onderwys, wat vir hierdie doeleindes as ʼn geakkrediteerde assesseringsliggaam beskou word;“bewys van leerderprestasie” - is die leerder se werk wat gebruik word om sy of haar interne assesseringspunt tebepaal;“deeltydse kandidaat” - is ʼn graad 12-leerder wat aan ʼn inrigting wat nie voltydse onderrig verskaf nie, geregistreerhet, en sodanige kandidaat mag dus vir enige aantal vakke vir een eksamensitting registreer;“Departementshoof” - soos gedefinieer in die Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996 (Wet No. 84 van 1996);“Departement van Basiese Onderwys” - is die nasionale department verantwoordelik vir basiese onderwys inGraad R-12;“Eerste Addisionele Taalvlak” - is die taalvaardigheidsvlak wat die basiese interkulturele en interpersoonlikekommunikasievaardighede benodig in sosiale situasies en die kognitiewe akademiese vaardighede noodsaaklik virleer oor die kurrikulum heen, reflekteer;“eksaminering” - is die afneem van ʼn halfjaarlikse en/of ʼn eenmalige einde-van-die-jaar-assessering;“eksterne assessering” - is enige assesseringsaktiwiteit, -instrument of -program waarvan die ontwerp, ontwikkelingen implementering deur Provinsiale Onderwysdepartemente en die Department van Basiese Onderwys gesamentlikof individueel geïnisieer, beheer en gekoördineer is;“Formele assesseringstake (assessering vir leer)” - is ʼn sistematiese wyse van assessering deur onderwysersgebruik met die doel om te bepaal in watter mate ʼn leerder in ʼn graad en in ʼn spesifieke vak vorder;“graad” - soos gedefinieer in die Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996 (Wet No. 84 van 1996);“herhaler” - is ʼn kandidaat wat die graad waarvoor hy of sy vir die Nasionale Seniorsertifikaat-eksamen geregistreerhet, gedruip het, of wat sy of haar Nasionale Seniorsertifikaat-eksamenresultate wil verbeter, en dus òf die graadòf die graad 12-jaar wat gedruip is, as ʼn voltydse leerder of as ʼn voltydse of deeltydse kandidaat onderskeidelik wilherhaal;“Hoof van ʼn inrigting” - soos gedefinieer in die Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996 (Wet No. 84 van 1996);“Huistaalvlak” - is die taalvaardigheidsvlak wat die bemeestering van interpersoonlike kommunikasievaardighedebevorder vir sosiale situasies en die kognitiewe akademiese vaardighede noodsaaklik vir leer oor die kurrikulumheen, reflekteer. Hierdie vlak bevorder leerders se literêre, estetiese en verbeeldingsbevoegdhede sodat hulle oordie vermoë beskik om die wêreld waarin hulle leef te herskep, te bedink en te bemagtig;“immigrantkandidaat”-– is ʼn leerder soos bedoel in paragraaf 4(1)(a) in die beleidsdokument, “Nasionale beleid metbetrekking tot die program -en bevorderingsvereistes van die Nasionale Kurrikulumverklaring Graad R-12”;viii

“interne assessering” - soos bedoel in afdeling 1 van die Wet op Gehalteversekering vir Algemene en VerdereOnderwys en Opleiding, 2001 (Wet No. 58 van 2001);“Informele Assesseringstaak (assessering vir leer)” - is die voorbereiding tot formele assessering;“kandidaat” - is ʼn leerder wat die Nasionale Seniorsertifikaat-program voltooi het en vir die finale NasionaleSeniorsertifikaat-eksamen geregistreer het;“kondonering” - is die verslapping van die bevorderingsvereistes soos bedoel in paragraaf 29(1)(b) in diebeleidsdokument, “Nasionale beleid met betrekking tot die Progra