Världsalliansen För Patientsäkerhet (World Alliance For .

6m ago
90 Views
0 Downloads
4.50 MB
24 Pages
Transcription

Världsalliansen för patientsäkerhet(World Alliance for Patient Safety)Bruksanvisning för checklistaför säkerhet vid operationerSäker kirurgi räddar liv

Bruksanvisning för checklista för säkerhet vid operationerVärldsalliansen för patientsäkerhet(World alliance for patient safety)Säker kirurgi räddar liv (Safe surgery saves lives)Översatt och bearbetad av, i överenskommelse med WHO,i samarbete medSvenskKirurgiskFöreningProjektet Svensk checklista för operationsprocessen stöds av:ISH A SS O CIAONSWTIEDVårdförbundetPI ATEONSOFEDRI C S URGSvensk Käkkirurgisk FöreningSvensk Handkirurgisk FöreningSvensk Thoraxkirurgisk FöreningSvensk TransplantationsföreningSvenska Läkaresällskapet Vårdförbundet Kommunal Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård SvenskFörening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi Svensk Förening för Anestesi och IntensivvårdSvensk Plastikkirurgisk Förening Svensk Barnkirurgisk Förening Svensk Förening för Obstetrik och GynekologiSvensk Neurokirurgisk Förening Sveriges Ögonläkarförening Svensk Sjuksköterskeförening Svensk UrologiskFörening Riksföreningen för Operationssjukvård Svensk Ortopedisk Förening Svensk Käkkirurgisk FöreningSvensk Handkirurgisk Förening Svensk Thoraxkirurgisk Förening Svensk TransplantationsföreningBruksanvisning – säkerhet vid operationer checklista, mars 2009Originaltitel: Implementation manual WHO surgical safety checklist 1st edition – safe surgery saves lives 2008 (TR/08/217)

WHO/IER/PSP/Maj 2008Det här är en svensk översättning och bearbetning av WHO:s Surgical Safety Checklist genomförd i enlighet med en överenskommelse mellan World Health Organisation(WHO) och Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). LÖF har genomförtbearbetning i samverkan med Svensk Kirurgisk Förening, Svensk Ortopedisk Förening,Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, Riksföreningen för Operationssjukvårdoch Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård. Arbetet stöds av Sveriges Läkarförbund,Svenska Läkaresällskapet, Vårdförbundet, Svensk Sjuksköterskeförening, Kommunal ochandra organisationer med intresse i operationsprocessen.Alla rättigheter förbehålles. Publikationer från Världshälsoorganisationen kan erhållas frånWHO Press, World Health Organization, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Schweiz(tfn.: 41 22 791 3264; fax: 41 22 791 4857; e-post: [email protected]). Begäran omtillåtelse för reproduktion eller översättning av WHO-publikationer – oavsett om ändamålet är försäljning eller privat distribution – ska riktas till WHO Press, till ovanståendeadress (fax: 41 22 791 4806; e-post: [email protected]).Innehållet och presentationen av materialet i denna publikation avser inte att uttryckanågon åsikt av något slag från Världshälsoorganisationens sida vad gäller juridisk status förnågot, land, region, stad eller område, eller om dess befogenheter, eller angående placeringav dess gränser. Prickade linjer på eventuella kartor representerar ungefärliga gränslinjerför vilka full överenskommelse inte är nådd.Nämnandet av specifika företag eller av specifika tillverkare innebär inte att de stöds ellerrekommenderas av Världshälsoorganisationen framför andra liknande som inte nämns.Med undantag för fel och utelämnanden, kännetecknas namn på varumärkesskyddadeprodukter med stor begynnelsebokstav.Alla rimliga åtgärder har vidtagits av Världshälsoorganisationen för att verifiera att informationen i denna publikation är korrekt. Det publicerade materialet distribueras dockutan någon som helst garanti av något slag, varken uttryckligen eller underförstådd.Ansvaret för tolkning och användning av materialet ligger hos läsaren. Världshälsoorganisationen är under inga omständigheter ansvarig för skador som uppstått av dessanvändning. Bruksanvisning – säkerhet vid operationer checklista, mars 2009Originaltitel: Implementation manual WHO surgical safety checklist 1st edition – safe surgery saves lives 2008 (TR/08/217)

InnehållInledning6Hur du använder denna bruksanvisning7Checklistan8Så här använder du checklistan: i korthet10Så här använder du checklistan: i detalj12 Förberedelse12 Timeout15 Avslutning18Främja säkerhetsmedvetande20Introducera checklistan21Bruksanvisning – säkerhet vid operationer checklista, mars 2009Originaltitel: Implementation manual WHO surgical safety checklist 1st edition – safe surgery saves lives 2008 (TR/08/217)

InledningInitiativet Säker kirurgi räddar liv (Safe Surgery Saves Lives) startades av World Alliancefor Patient Safety som en del av Världshälsoorganisationens strävan att minska antaletdödsfall i anslutning till kirurgi världen över. Målet för detta initiativ är att samla krafterinom politik och sjukvård för att rikta uppmärksamhet mot viktiga säkerhetsfrågor, sombland annat otillräckliga säkerhetsrutiner för anestesi, postoperativa infektioner samt dåligkommunikation mellan medlemmar i operationslag. Dessa problem har visat sig varavanliga, undvikbara och bidragande orsaker till dödsfall i alla länder och sjukvårdsorganisationer.För att hjälpa operationslag att minska antalet sådana händelser har alliansen i samarbetemed kirurger, narkosläkare, sjuksköterskor, patientsäkerhetsexperter och patienter överhela världen tagit fram säkerhetskontroller som kan utföras i vilken operationssal somhelst. Målet för denna checklista, som är en översättning och bearbetning av WHOSurgical Safety Checklist First Edition, som finns på n/index.html, är att stärka redan inarbetade säkerhetsrutiner ochbidra till bättre kommunikation och samarbete mellan olika yrkesgrupper inom sjukvården. Checklistan är inte en författning eller del av en officiell policy. Den är tänkt somett verktyg för kliniker som vill förbättra säkerheten i sin verksamhet och reduceraonödiga dödsfall och komplikationer i anslutning till operationer. Bruksanvisning – säkerhet vid operationer checklista, mars 2009Originaltitel: Implementation manual WHO surgical safety checklist 1st edition – safe surgery saves lives 2008 (TR/08/217)

”På samma sätt somen pilot måste förlitasig på markpersonal,besättning ochtrafikledningspersonal för attgenomföra ensäker flygning är enoperatör medlem avett lag, en grupp avmänniskor somtillsammans äransvariga förpatientens vård.”Hur du använder denna bruksanvisningI denna bruksanvisning omfattar beteckningen ”operationslag” operatörer, anestesiläkare,anestesisköterskor, operationssköterskor, undersköterskor, tekniker och annan personali operationssalen som är involverade i operationen. På samma sätt som en pilot måsteförlita sig på markpersonal, besättning och trafikledningspersonal för att genomföra ensäker flygning är en operatör medlem av ett lag, en grupp människor som tillsammans äransvariga för patientens vård. Med operationslaget menas i denna bruksanvisning därföralla som är involverade och spelar en roll för att operationen ska utföras säkert och medlyckat resultat.Bruksanvisningen ger förslag på införande och användande av checklistan eftersom denmåste anpassas till olika miljöer med olika rutiner. Samtliga säkerhetskontroller har tagitsmed efter expertråd och klinisk erfarenhet av att de kommer att minska sannolikheten förundvikbar, allvarlig skada. Det är osannolikt att kontrollerna i sig skulle förorsaka skadoreller orimliga kostnader. Checklistan har också utformats så enkelt och kortfattat sommöjligt. Många av de enskilda stegen är redan inarbetade som rutiner på många klinikervärlden över, men checklistan följs sällan i sin helhet. Den enskilda operationsavdelningenmåste genom träning och användning av checklistan utvärdera hur dessa viktiga säkerhetsåtgärder kan integreras på bästa sätt i det normala arbetsflödet.Det viktigaste målet för WHO:s checklista för säkerhet vid operationer – och med dennabruksanvisning – är att hjälpa operationslaget att konsekvent tillämpa några viktigasäkerhetsåtgärder och därmed minimera de vanligaste undvikbara riskerna som hotar livoch hälsa för patienter som opereras.Bruksanvisning – säkerhet vid operationer checklista, mars 2009Originaltitel: Implementation manual WHO surgical safety checklist 1st edition – safe surgery saves lives 2008 (TR/08/217)

Checklistan är inteavsedd att varaheltäckande. Tilläggoch modifieringarför att anpassa dentill lokala rutineruppmuntras. Bruksanvisning – säkerhet vid operationer checklista, mars 2009Originaltitel: Implementation manual WHO surgical safety checklist 1st edition – safe surgery saves lives 2008 (TR/08/217)

Bruksanvisning – säkerhet vid operationer checklista, mars 2009Originaltitel: Implementation manual WHO surgical safety checklist 1st edition – safe surgery saves lives 2008 (TR/08/217)

”Checklistan delar inoperationsprocesseni tre faser sommotsvarar tretidsperioder i dennormala arbetsgången vid enoperation.”Så här använder du checklistan: i korthetEn specifik person bör göras ansvarig för att kryssa i rutorna på listan. Den checklisteansvarige kan vara vilken kliniker eller sjukvårdspersonal som helst som deltar i operationen men det är viktigt att det är en person, eller dennes avbytare, som är med på salenunder hela operationen. Det är viktigt att den checklisteansvarige respekteras i sin roll avsamtliga i operationslaget.Checklistan delar in operationsprocessen i tre faser som motsvarar tre tidsperioder i dennormala arbetsgången vid en operation – perioden före inledning av anestesi (förberedelse), perioden efter anestesiinledning men före operationsstart (timeout) och periodenunder eller omedelbart efter avslutande av operationen men innan patienten flyttas frånoperationssalen (avslutning). I varje fas måste den ansvariga för checklistan ges tid attbekräfta att laget har slutfört sina uppgifter innan arbetet går vidare. När personalen harlärt sig stegen i checklistan kan de bygga in kontrollerna i sina vanliga arbetsmönster ochmuntligen bekräfta genomförandet av varje steg utan att den ansvariga för checklistanbehöver avbryta.Varje steg kontrolleras muntligen med respektive personal för att se till att åtgärderna harutförts. Under Förberedelsen före inledning av anestesi kommer den checklisteansvarige att muntligen gå igenom med patienten (om möjligt) att hans/hennes identitethar bekräftats, och att typen av operation och platsen för incision är korrekta samt attpatienten är informerad om och samtycker till ingreppet. Den checklisteansvarigekontrollerar att operationsområdet har markerats (om tillämpligt) och att en pulsoximeter är kopplad och fungerar. Den checklisteansvarige går också muntligen igenom medanestesiologen/anestesisjuksköterskan om risk för blodförlust eller hypotermi föreliggervid den planerade operationen. Eventuella allergier och säkring av andningsvägar genomgås. Slutligen kontrolleras att en fullständig säkerhetskontroll för anestesi har genomförts.Operatören kan vara närvarande under förberedelsedelen, eftersom han/hon kan ha entydligare bild av förväntad blodförlust, allergier eller andra försvårande faktorer.Operatörens närvaro är inte avgörande för att genomföra denna del av checklistan.Under timeouten presenterar sig alla lagmedlemmar med namn och roll. Om laget redanhar arbetat tillsammans en del av arbetsdagen kan de enkelt bekräfta att alla i rummetkänner varandra. Arbetet avstannar precis innan operationsstart och laget bekräftar muntligen att rätt operation utförs på rätt patient och rätt plats. Därefter går var och en igenomde kritiska momenten under operationen och planer för att hantera dem med frågorna ichecklistan som stöd. De bekräftar även att antibiotikaprofylax har administrerats inomde senaste 60 minuterna om så är ordinerat, att ordinerad trombosprofylax genomförs ochatt relevant bildinformation är tillgänglig.10Bruksanvisning – säkerhet vid operationer checklista, mars 2009Originaltitel: Implementation manual WHO surgical safety checklist 1st edition – safe surgery saves lives 2008 (TR/08/217)

Under avslutningen går laget tillsammans igenom vilken operation som utförts, räknartorkar/dukar och instrument och att antalet stämmer samt bekräftar rätt märkning aveventuella preparat som tagits. Eventuella fel på utrustning eller andra problem sombehöver uppmärksammas tas också upp. Laget går igenom viktiga steg och problem förpostoperativt omhändertagande och uppvaknande innan patienten flyttas från operationssalen. Slutligen ges tillfälle för alla att delta i ett kort samtal om vad laget kan lära av dengenomförda operationen och vad som kan göras bättre nästa gång.Det viktigaste för att checklistan ska fungera är att en person är ansvarig för att checklistantillämpas. I operationssalens komplexa miljö är det lätt att något steg missas i den snabbaarbetstakten. Om en utsedd person är ansvarig för att bekräfta att varje steg i checklistanhar genomförts behöver inga av dessa viktiga säkerhetsåtgärder glömmas bort i stressen attfortsätta med nästa fas i operationen. Tills personalen har lärt sig de steg som ingår måsteden checklisteansvarige hjälpa till att leda kontrollprocessen.En möjlig nackdel med att ha en person som leder arbetet med checklistan är att konflikter kan uppstå med övriga medlemmar i operationslaget. Den checklisteansvarige kan, ochbör, hindra laget från att fortsätta med nästa fas i operationen tills varje steg har behandlats tillfredsställande, men detta kan uppfattas störande eller irriterande. Det måste därförnoga övervägas vem som är mest lämpad för denna roll. Som nämnts kan det vara vilkenkliniker eller sjukvårdspersonal som helst som deltar i operationen och inte är sterilklädd,men det är viktigt att den checklisteansvarige respekteras i sin roll av samtliga i operationslaget.Bruksanvisning – säkerhet vid operationer checklista, mars 2009Originaltitel: Implementation manual WHO surgical safety checklist 1st edition – safe surgery saves lives 2008 (TR/08/217)11

”Förberedelsen skaslutföras föreinledning avanestesi, för attbekräfta att det ärsäkert att fortsätta”Så här använder du checklistan: i deta